Vážení spoluobčania, milí Stráňavci,

už je to viac ako rok, kedy ste mi umožnili vykonávať poslanecký mandát v našej obci. V nasledujúcich riadkoch si dovolím zhodnotiť prvý rok svojho pôsobenia v tejto funkcii.

Na začiatok chcem poďakovať poslancom a zamestnancom obecného úradu za zodpovednosť, ktorú pri správe obce preukazujú. Poslancom o to viac, nakoľko ohodnotenie ich činnosti je viacmenej symbolické. V súvislosti s tým musím konštatovať, že vedenie obce si plní svoje základné poslanie, obec funguje v celkovom meradle bez problémov a v službách verejnosti nenastávajú takmer žiadne výpadky. Samozrejme sú aj prípady, kedy sa rôzne požiadavky občanov nedarí plniť dostatočne pružne, avšak treba podotknúť aj to, že nie vždy vinou správy obce. Netreba zabúdať na to, že sme predovšetkým ľudia a preto by mala byť dohoda vždy obojstranným záujmom.

Všetky akcie organizované obcou dopadli uspokojivo a bez väčších problémov. Vyzdvihnúť musím predovšetkým tradičné Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na vrchu Javorina. Je nevyhnutné, aby sme si neustále a v dnešných dňoch o to viac, pripomínali, kam až môžu viesť snahy o vytvorenie unipolárneho sveta a komu vďačíme za mier v Európe.

 

Kúpalisko Stráňavy

Asi najpálčivejší problém, ktorý trápi obecné zastupiteľstvo a hlavne samotných občanov obce je situácia okolo nášho kúpaliska. Súčasný stav je žiaľ taký, že spoločnosť Aqua Eden nebola schopná dostáť svojím zmluvným záväzkom voči obci a je preto nevyhnutné a zo zmluvy priamo vyplývajúce, urýchlene pristúpiť ku radikálnemu prehodnoteniu zmluvných vzťahov a to už v najbližších mesiacoch. Z pohľadu podpory turistického ruchu je však najdôležitejšie zabezpečiť kontinuálnu prevádzku kúpaliska. Stále preto prebiehajú rokovania o pokračovaní prevádzky kúpaliska spoločnosťou Aqua Eden a zároveň sa hľadajú ďalšie alternatívy. Toto však nie je jednoduchá úloha, nakoľko zmluvné vzťahy s aktuálnym nájomcom, technický stav kúpaliska, potrebné investície a ďalšie súvisiace záležitosti prevádzku kúpaliska značne komplikujú. Verím, že riešenie sa nakoniec podarí nájsť a kúpalisko bude môcť byť aj naďalej hlavnou turistickou atrakciou našej obce.

 

Detské centrum

Na začiatku roku 2015 som na základe mnohých podnetov od mamičiek s malými deťmi inicioval snahu o vytvorenie materského centra, ktoré by umožňovalo pravidelné stretávanie mamičiek a ich ratolestí v na to upravených priestoroch. Ako perspektívne som určil priestory bývalého obecného úradu. Aktuálne sú priestory používané ako sklad rôzneho náradia, sú neustále vykurované, majú inštalované plastové okná. Na začiatku roka 2015 som oboznámil starostu so svojím zámerom, pričom starosta nebol proti a prisľúbil premiestnenie uskladneného náradia na iné miesto. Po niekoľkých mesiacoch však zaujal pán starosta ku myšlienke detského centra, tak ako som ho navrhoval, odmietavý postoj. Boli mi navrhnuté náhradné priestory v požiarnom dome a v prísálí tanečnej sály kultúrneho domu. Tieto možnosti som však odmietol, nakoľko prevádzka centra v týchto priestoroch by bola neuskutočniteľná. Proti zriadeniu centra boli použité zväčša irelevantné argumenty ako napríklad nutná finančná investícia. Obec však disponuje rozpočtom, ktorý umožňuje podporovať rôzne záujmové združenia,  avšak prostriedky musia byť prerozdeľované spravodlivo a nie na základe osobných preferencií.

Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli jasne a poskytnutie priestorov na detské centrum zamietli. Toto akceptujem a detské centrum z vyššie menovaných dôvodov v súčasnosti nebude. Toto však nevylučuje, že sa myšlienku detského centra nepodarí presadiť v budúcnosti, či už v tejto, alebo pozmenenej podobe.

 

Bytová komisia

Z pozície predsedu zhodnotím činnosť Bytovej komisie.

V poslednom čase, a občania si o tom mohli prečítať aj v poslednom vydaní Stráňavských zvestí, sa vyostrujú vzťahy medzi nájomcami bytových domov v správe obce a samotnou obcou ako správcom predmetných domov. Hneď na začiatku musím konštatovať, že veľa problémov je spojených s nie príliš kvalitným vyhotovením samotných domov. Nebudem teraz hovoriť o tom, za akých podmienok, aká firma dané domy stavala a kde daná firma skončila, to je len jedna časť "skladačky". Radšej sa pokúsim zhodnotiť príčiny problémov medzi nájomcami a správcom BD, ktorým je fakticky obec (obecný úrad, starosta).

Na jednej strane musím priznať, že zo strany niektorých nájomcov sa občas skutočne jedná o neopodstatnené sťažnosti. Veľakrát ich náprava ani nespadá do povinností správcu, ale samotného nájomcu. Napríklad neporiadok pri kontajneroch nepovažujem za vinu obce. To, že niekto hodí veľkú hromadu kartónov, alebo iného odpadu len tak na zem považujem za problém občianskej zodpovednosti, nie obce. Avšak tu treba zároveň povedať aj to, že nie je možné apriori zvaľovať vinu len na nájomcov bytových domov, nakoľko ku kontajnerom je voľný prístup a na predmetnej ulici žijú aj iní občania. Tiež je potrebné zvážiť či je frekvencia vyvážania odpadu dostatočná. Tento problém bude Bytová komisia riešiť.

Na druhej strane však chápem frustráciu nájomcov a vyostrenie vzťahu medzi nimi a starostom. Komunikácia so správcom, teda obcou je totiž viac ako problematická. Problémy sú riešené pomaly alebo vôbec. 

V tejto súvislosti musím tiež konštatovať, že nefunguje ani komunikácia a spolupráca medzi správcom a samotnou Bytovou komisiou. Písomné závery a odporúčania komisie nie sú častokrát brané do úvahy či ich napĺňanie trvá neúnosne dlho. Odporúčania, ktoré boli doručené starostovi v prvom štvrťroku buď neboli naplnené vôbec, alebo len na poslednú chvíľu ku koncu roka. Napríklad hotový domový poriadok nebol správca schopný doručiť nájomcom pol roka. Podobne komisia navrhla riešenie problému s kontajnermi na komunálny odpad. Doteraz sa v tejto veci nič neudialo. Neakceptovateľné je napríklad aj to, aby pri plesni, ktorá je spôsobená prevedením stavby, dostala rodina s deťmi po prísľube od obce tablety proti vlhkosti o niekoľko mesiacov.

Musím sa pozastaviť aj u prideľovania bytov v bytových domoch. Nezdá sa mi správne, aby uvoľnený byt bol pridelený inému uchádzačovi , ako tomu, ktorého v dvoch kolách vybrala Bytová komisia. Starosta bol o tomto riadne informovaný zápisnicou z Bytovej komisie, pričom Bytovej komisii nebolo doručené ani poskytnuté žiadne zdôvodnenie tohto konania. Starosta pri telefonickom rozhovore odmietol o záležitosti diskutovať.

V súčasnosti je existencia Bytovej komisie ako poradného a čiastočne výkonného orgánu pri obecnom zastupiteľstve takmer zbytočná, nakoľko jej závery majú len zanedbateľný dopad na činnosť správcu. Tento problém sa pokúsim v rámci možností riešiť, ale kde nie je vôľa, tam nemôže byť ani cesta.

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu

Aby som nebol len negatívny, musím spomenúť malý úspech, konkrétne v oblasti rozvoja turistického ruchu. Bol som poverený komunikáciou s riaditeľom OOCR Malá Fatra, ktorej členom Stráňavy už niekoľko rokov sú. Každý rok platí obec členské vo výške 1€ na obyvateľa, čo je približne 1800€ na rok. Členstvo by malo byť prínosom v oblasti propagácie, budovania turistickej infraštruktúry a podobne. Som rád, že po ústretovom jednaní sa konečne podarilo dotiahnuť vybudovanie turistických informačných tabúľ, ktoré budú umiestnené pri kultúrnom dome a pri škôlke. Hotové by mali byť začiatkom roka, ak to samozrejme podmienky dovolia. Rovnako by malo byť v tomto roku preinvestovaných v obci ďalších 5-6000 € na podporu turistického ruchu. Verím, že toto je len začiatok produktívnej spolupráce s OOCR. Týmto sa členstvo v OOCR konečne stáva perspektívnym a výhodným.

 

Na záver musím kriticky priznať, že niektoré veci, ktoré som mal v pláne, sa mi nepodarilo uskutočniť. Hovorím konkrétne o ochotníckom divadle. Verím, že divadlo by povznieslo kultúrne cítenie v obci a navyše by utužilo pocit spolupatričnosti. Žiaľ, nepodarilo sa mi nájsť dostatok času a prostriedkov na širšie rozvinutie tohto zámeru. Myšlienka obnovy divadla ma však neopúšťa a beriem si ju ako motiváciu do ďalších rokov.

 

Chcem popriať všetkým občanom Stráňav veľa zdravia, porozumenia a sily. V dnešných časoch, kedy sú európske národy ťažko skúšané, chcem všetkých vyzvať ku čo najväčšej spolupatričnosti, národnej hrdosti, lásky k blížnemu, pokoju v rodinách. Len svorní a v pravde dokážeme bojovať za našu budúcnosť.

 

Tomáš Kopřiva

poslanec Obecného zastupiteľstva

 

FacebookYoutubeTwitter

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line