Moje ciele

Volebný program predstavuje súbor bodov, ktorými chcem urobiť zo Stráňav obec s moderným a otvoreným spôsobom riadenia, obec s jasnými víziami v oblastiach rozvoja turistického ruchu, občianskej vybavenosti, kultúry a športu. Ich napĺňanie má zabezpečiť čo najširšie možnosti realizácie občanov v živote obce. Samozrejmosťou je potom vytvorenie ekologického, bezpečného a kultúrneho miesta pre život.

 

TRADIČNÉ HODNOTY, MODERNÉ NÁPADY!

  Okruhy volebného programu

 

 

 1. Informovanosť

 2. Transparentnosť a občianska spoluúčasť

 3. Občianska vybavenosť

 4. Turizmus

 5. Kultúra

 6. Šport

 7. Cezhraničná spolupráca

 8. Využívanie fondov a dotácií

 9. Bežný chod obce, bezpečnosť, riešenie aktuálnych problémov

 

Informovanosť

Som presvedčený, že len spoločnosť maximálne informovaná sa môže prospešne a adekvátne rozhodovať. Je nutné zabezpečiť čo najjednoduchšie dohľadanie požadovaných informácií a to bez zbytočných prieťahov.

 • Šírenie informácií všetkými dostupnými prostriedkami – pomocou pravidelného vydávania obecných novín, vysielania obecného rozhlasu a obecného televízneho kanálu, zverejňovaním informácií na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, v prípade mimoriadnych udalostí informovanie pomocou nízkonákladových informačných letáčikov.

 • Pravidelné aktualizovanie internetovej stránky obce. Okrem dôsledného informovania o záležitostiach týkajúcich sa chodu obce aj rozšírenie okruhu informácií o zaujímavosti, rozhovory s občanmi, videoreportáže zo života obce. Dôsledné zverejňovanie dokumentov obce.

 • Úprava obsahu obecných novín smerom ku väčšej informatívnej hodnote a celkovej vyváženosti.

 • Úprava úradných hodín obecného úradu aspoň jeden deň v týždni do 19:00. Veľa ľudí chodí z práce v neskorých popoludňajších či večerných hodinách a preto dlhý deň do 17:00 je podľa mňa nedostatočný.

 • Zjednodušenie internetovej komunikácie. Občan má právo dostať sa ku informáciám (ktoré toto umožňujú) v čo najkratšej dobe bez toho, aby musel navštíviť obecný úrad.

 

Transparentnosť a občianska spoluúčasť

Transparentnosť riadenia obce považujem za najdôležitejší bod svojho programu. Len pri maximálne prehľadnom a tým pádom neskorumpovateľnom hospodárení, sa dá dosiahnuť čo najväčší a a pre občanov najprínosnejší rozvoj obce. Ku maximalizácii transparentnosti je potrebná spoluúčasť občanov na riadení a určovaní dlhodobého smerovania obce. Tým, že si človek splní svoju občiansku povinnosť vo voľbách sa nezrieka práva kontrolovať a usmerňovať činnosť ním zvolených zástupcov.

 • Zabránenie vzniku klientelizmu či takzvaného „rodinkárstva“. Na Slovensku je žiaľ bežnou praxou, že cenné informácie (s následným praktickým zhodnotením) sa dostávajú len ku uzavretej skupine ľudí, pričom väčšina občanov sa o nich dozvie až keď je o všetkom rozhodnuté. Jedná sa o jeden z najškodlivejších spoločenských javov, preto všetky kroky vedenia obce musia smerovať ku jeho úplnej eliminácii.

 • Maximálna informovanosť a transparentnosť pri verejnom obstarávaní. Opäť platí, že nie je možné zadávať zákazky na základe akejkoľvek spriaznenosti či zisku osobných benefitov, ale zásadne len podľa výhodnosti pre obec.

 • Prehodnotenie všetkých zmlúv obce. Úprava, prípadné zrušenie nevýhodných zmlúv.

 • Včasné informovanie o zasadaní obecného zastupiteľstva. Každý občan má právo zúčastňovať sa zasadania a byť tak bezprostredne informovaný o aktuálnej situácii v obci.

 • Spoluúčasť občanov pri riadení obce. Som presvedčený, že občan má právo vyjadrovať sa ku závažným rozhodnutiam súvisiacim s rozvojom obce a rovnako by mal mať možnosť prezentovať svoje vlastné nápady vedúce ku zlepšeniu života v obci. Na tento účel navrhujem zaviesť pravidelné verejné zastupiteľstvá, kde sa budú môcť občania vyjadrovať ku aktuálnym problémom a priamo sa tak účastniť na riadení obce.

 • Samozrejmá je tiež písomná, či osobná forma prednášania návrhov.

 

Občianska vybavenosť

Vedenie obce musí usilovať o to, aby bola obec čo najlepším miestom pre život a to pre všetkých svojich občanov. Prioritou musí byť zabezpečenie vyhovujúcich a bezpečných komunikácií. Rovnako potrebné je vytvorenie nových, alebo úprava jestvujúcich priestorov, vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít občanov. Rovnako aj deti a mládež potrebujú kultúrne, čisté a zdravé prostredie na svoj všestranný rozvoj.

 • Prehodnotenie stavu ciest a chodníkov, uskutočnenie krokov potrebných na bezpečnú koexistenciu motoristov, peších, cyklistov, ale napríklad aj matiek s kočíkmi.

 • Prehodnotenie a prípadné obmedzenie rýchlosti v niektorých častiach obce.

 • Radikálna rekonštrukcia nevyhovujúceho a nebezpečného ihriska pri materskej škôlke – je potrebná úprava terénu, odstránenie starých a nebezpečných preliezačiek, úprava dopravného ihriska, bezbariérový prístup pre matky s kočíkmi a odstavná plocha pre kočíky priamo v areáli ihriska.

 • Vytvorenie detského centra v priestoroch kultúrneho domu. V priebehu posledných rokov obec zaznamenala zvýšený prírastok detí, pričom matky, ktoré sú s deťmi na materskej dovolenke nemajú spoločný priestor (hlavne v zimných mesiacoch a pri nepriazni počasia), kde by sa mohli združovať a tráviť čas spolu s deťmi v kultúrnom a kreatívnom prostredí. Zariadenia tohto typu sú v súčasnosti veľmi populárne a navštevované a preto pevne verím, že vytvorenie podobného zariadenia by bolo veľkým prínosom aj pre našu obec.

 • Poskytnutie priestorov kultúrneho domu aj pre iné, záujmové združenia a krúžky.

 • Vybudovanie a udržiavanie oddychových zón v katastri obce – posedenia, prechádzkové trasy (súčasť komplexnej turistickej koncepcie).

 

Turistický ruch

Naša obec sa nachádza v oblasti, ktorá dokáže návštevníkom na relatívne malej ploche ponúknuť veľké množstvo zaujímavých turistických atrakcií. Medzi najznámejšie patria napríklad stráňavské kúpalisko, hrad Strečno, kompa v Strečne, Starý hrad, Budatínsky zámok a mnohé iné. Rovnako môžeme ťažiť z výhodnej polohy v Malej Fatre, ktorá je hojne vyhľadávaným turistickým cieľom. Veľkým bonusom je aj najväčšia sieť cyklotrás na Slovensku. Stráňavy majú takmer ideálne podmienky na rozvoj turizmu, bolo by preto veľkou chybou toto nevyužiť.

 • Čo najrýchlejšia príprava komplexného konceptu rozvoja turistického ruchu, ktorý bude riešiť infraštruktúru, ubytovanie, stravovanie, informácie a propagáciu. V dnešnej dobe ľudia požadujú kvalitné služby a informácie a preto sa obec musí správať ako obchodník, ktorý chce predať, musí využívať všetky moderné marketingové nástroje, aby prilákala čo najväčšie množstvo turistov. Je potrebné sústrediť sa na uskutočniteľné, a v čo najkratšej dobe realizovateľné kroky. V čo najväčšej miere využívať všetky dostupné fondy a granty. Rovnako je však žiadúce využívať v maximálnej miere možnosti obce. Z mojich skúseností viem, že pri dostatočnej motivácií a zmysluplnosti sa dá veľa vecí spraviť aj s pomocou občianskeho aktivizmu.

 • Vytvorenie informačného centra v rámci úradu (informácie, letáky, cenníky, mapky, atrakcie, služby...)

 • Čo najvýhodnejšie doriešenie patovej situácie okolo kúpaliska Stráňavy. Kúpalisko je dlhoročnou pýchou obce a preto nie je možné rozhodovať o ňom ľahkovážne a krátkozrako, a už vôbec nie pod nátlakom. Investície a rozvoj kúpaliska sú pre obec kľúčové, avšak úspešná realizácia je podmienená tým, že vedenie obce musí vystupovať ako rovnocenný a sebavedomý partner.
 • Modernizácia penziónu pri kúpalisku, ktorý nevyhovuje štandardom moderného ubytovacieho zariadenia. Umiestnenie penziónu pri kúpalisku je veľmi výhodné a pri správnom nastavení ostatných koncepčných cieľov (propagácia, infraštruktúra, doplnkové služby...) sa môže penzión stať jedným z hlavných pilierov turizmu v obci Stráňavy.

 • Pripojenie sa ku sieti cyklotrás. Cykloturistika zažíva v Žilinskom kraji nebývalý rozmach, je preto nutné zabezpečiť bezproblémové, bezpečné a plynulé spojenie obce s ostatnými obcami a oblasťami v regióne. Samozrejmosťou musí byť kvalitné značenie. Nevyhnutné je aj vyriešenie prepojenia obce s cyklotrasou na vodnom diele. Nebezpečný prechod frekventovaným hlavným ťahom na Martin je značnou prekážkou rozvoja cykloturizmu v Stráňavách.

 • Vytvorenie zjazdového cykloparku v katastri oce. Podobné zariadenia fungujú na viacerých miestach na Slovensku a priťahujú čoraz viac návštevníkov.

 • Revitalizácia spomienkového miesta malofatranských operácií na „Bojisku“. Oprava jestvujúcej tabule, výroba novej tabule s mapou zaujímavostí, turistickými informáciami, telefónnymi číslami... Inštalácia nových lavičiek, úprava terénu. Prípadné osadenie dvojkríža.

 

Kultúra

Kultúra je to, čo robí národ a komunitu unikátnymi. Žiaľ v dnešnej dobe sme svedkami hlbokej krízy kultúry a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Každý národ musí udržiavať svoju kultúru živú, aby nezabudol kto je, odkiaľ prišiel a kde smeruje. Rozvoju kultúry v obci venujem maximálnu pozornosť.

 • Jedným z hlavných cieľov v tejto oblasti, ktoré budem chcieť naplniť, je oživenie ochotníckeho divadla. Predstavenia ochotníckych divadiel mávajú v obciach po celom Slovensku veľké úspechy a pevne verím tomu, že aj v našej obci sa nájde dostatok šikovných a talentovaných ľudí, ktorí radi prispejú ku obohateniu kultúrneho života v obci. Ochotnícke divadlo považujem za veľký krok ku utuženiu spolupatričnosti v obci, hrdosti na vlastnú obec a rovnako aj ku rozšíreniu spolupráce s inými obcami.

 • Vytvorenie minimúzea obce. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1356, čo svedčí o dlhej a bohatej histórii. Myslím, že by bolo zaujímavým bonusom nielen pre občanov, ale aj pre návštevníkov obce zriadenie takéhoto múzea s rôznymi archívnymi materiálmi, fotografiami a exponátmi. Pripraviť sa môže aj krátka reklamná brožúra o histórii obce a podobne (spolu turistickými informáciami).

 • Zváženie znovuotvorenia a modernizácie obecnej knižnice.

 • Čo najširšia podpora folklóru a tradícií v obci.

 • Pravidelné organizovanie (každé dva - tri mesiace) tanečných zábav.

 • Pravidelné využívanie námestia na kultúrne akcie. Napríklad vystúpenie muzikantov v nedeľu a podobne.

 

Šport

Šport je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Hlavne mládež môže vďaka športu zmysluplne využívať svoj voľný čas.

 • Rovnomerné a spravodlivé rozdeľovanie financií na podporu rôznych druhov športu.

 • Podpora a organizovanie športových udalostí. Zváženie participácie na organizovaní cyklomaratónu, ktorý je vďaka vysokej návštevnosti výborným prostriedkom ku propagácii našej obce. Obec môže ťažiť aj z predaja občerstvenia, suvenírov, z poskytovania ubytovania. Dlhodobý propagačný benefit je nedoceniteľný.

 

Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca napomáha vzájomnému pochopeniu, spoznávaniu života v iných krajinách a ku produktívnej spolupráci na rôznych projektoch. Pre obec tak môže byť len obohatením.

 • Udržiavanie dobrých vzťahov s partnerskými obcami. Nadviazanie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 • Spustenie projektu výmenných pobytov (napríklad žiakov základnej školy, seniorov). Na tento účel (okrem iných) navrhujem využiť budovu a areál Múzea malofatranských operácií. Budova a hlavne areál musia prejsť radikálnou modernizáciou, aby bolo možné vybudovať kultúrne, zdravé a bezpečné stredisko vhodné k využitiu ako aj na svoj pôvodný účel múzea malofatranských operácií, tak aj na výmenné pobyty, rekreáciu, prípadne prenájom organizovaným skupinám, či na akcie organizované obcou.

 

Využívanie eurofondov, grantov a dotácií VÚC, štátnych dotácií a iných

Využívanie všetkých dostupných foriem dotácií by malo byť prioritou každej obce. Je potrebné zvýšiť čerpanie fondov hlavne na rozvoj infraštruktúry, turistického ruchu, občianskej vybavenosti a kultúry. S ohľadom na veľkú mieru korupcie a klientelizmu pri čerpaní fondov musí byť samozrejmosťou čo najtransparentnejší výber dodávateľov, aby bolo možné zabezpečiť využitie eurofondov v maximálnej možnej miere. Na druhú stranu nie je možné spoliehať sa výlučne na zdroje z fondov a preto je potrebné konsolidovať verejné financie tak, aby bolo možné uvažovať aj o investíciách do rozvoja z vlastných, obecných peňazí.

 

Bežný chod obce, bezpečnosť, riešenie aktuálnych problémov

Jednou z prvoradých úloh starostu musí byť čo najrýchlejšie reagovanie na aktuálne problémy v obci. Na to, aby sa mohli rozvíjať nové nápady a vízie, musí byť najskôr zabezpečené kvalitné fungovanie bežného života v obci. Odvoz odpadu, údržba ciest, údržba verejných priestranstiev, obecný úrad, elektrická sieť, škola, internetová stránka... to všetko musí fungovať čo najlepšie a pritom s čo najnižšími nákladmi.

 

Ďalšie podnety

 • Zamedzenie vzniku čiernych skládok.
 • Pravidelná údržba riek, prehodnotenie a zváženie doregulácie niektorých úsekov.
 • Rekonštrukcia zastávok autobusov.
 • Vybudovanie prístreškov na kontajnery s recyklovaným odpadom.
 • Pravidelné trhy.

 

 

Som si vedomý toho, že program obsahuje ambiciózne body, ktorých riešenie nebude a ani nemôže byť rýchle a jednoduché, ale zároveň som presvedčený o tom, že cieľavedomou prácou a spoločným úsilím sa dá vyriešiť všetko.

Pomôžem si citátom:

Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

 

FacebookYoutubeTwitter

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line